قراردادها

بسمه ای تعالی                                                         

قرار داد بین مدیر املاک……….. و اتوملک                                      

آقای………… به شماره ملی………….‌‌‌تاریخ تولد …………مدیر املاک………

 

آقای علیرضا فارسی به شماره ملی……….تاریخ تولد…….. مدیر اتوملک

 

به استحضار میرساند که این قرار داد جهت همکاری در زمینه املاک و مستغلات مابین اتوملک بعنوان استارت آپ و مدیر املاک….. به عنوان بنگاه همکار با اتوماک تنظیم گردیده است

 

شرح وظایف و تعهدات اتوملک؛                                                  

۱:جذب و آموزش مشاور

۲:برنامه ریزی و مدیریت مشاوران جهت فایل یابی و برخورد با مشتری

۳:تضمین صداقت و درست کاری مشاوران

۴:ثب لطلاعات فایل ها در زیر مجموعه تیم املاک

 

 

شرح وظایف بنگاه دار؛

۱:صداقت و درستکاری در معاملات مرتبط با اتوملک

۲:واریز مبالغ  کمیسیون ها به حساب اتوملک و سپس تقسیم بر اساس توافقات و واریز به حساب مدیر املاک

۳:باز بودن بنگاه در ساعت های مشخص شده برای آموزش دادن مشاوران و کارکنان اتوملک

۴:در اختیار  گذاشتن سالن جلسه بنگاه برای جلسات مربوط به عقد قرارداد  معاملات

۵:عدم دخالت در آموزش مشاوران و و عدم کنترل آنها تحت هر عنوانی

 

 

نحوه تقسیم کمیسیون:

 

۴۰ درصد از کمیسیون سهم مدیر املاک و ۶۰ درصد سهم اتوملک و مشاور

(۲)

 • انتخاب نوع وچگونگی روندکارطبق قوانین اتوملک اعمال میگردد.
 • پرداخت کمیسیون پس اخذ کد رهگیری یابه عبارتی پس ازاتمام قولنامه وپاس شدن چک هابه صورت تعرفه وطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اعمال میگردد
 • ۹٪مالیات قانونی ازکمیسیون هرقولنامه ابتداکسرمیگرددوبعدازآن تقسیمات انجام می شود
 • تمام تقسیمات کمیسیون هارابراساس انچه ازمشتری اخذمیگرددمحاسبه میشود
 • درهرمعامله بنگاه و اتوملک طرف قرارداد رایک مشاورمیشناسدومسئولیت زیرمجموعه های شرکای مشاوران باخودآنهاست.
 • تمام اطلاعات وفایل های مشاورکه پس ازاین قراردادوازاین طریق نزدوی قراردادیاخواهدداشت جزئی ازاموال اتوملک خواهدبودودرصورت افشای اطلاعات به رقبایابستن قراردادبه هرصورتی به املاک های همکارخیانت محسوب میشودواین حق را به اتوملک میدهدکه ضمانت وی راطبق قانون به اجرامیگذارد.
 • ثبت فایل درسامانه اتوملک شامل۵٪کمیسیون می باشدیعنی اگرفایل موردنظرازهرطریقی درآژانس اتوملک معامله شودکمیسسون مشاوربه دلیل فایل ثبت شده توسط ایشان پرداخت خواهدشد
 • درصورتی که مشاوربخواهدبنگاه رابه هردلیلی برای همیشه ترک نمایدواستعفاءدهدحداقل ازیکماه قبل بایدبه صورت مکتوب به مدیریت اتوملک اعلام نماید

محرمانگی وافشای اطلاعات:

 • مشاورتحت هیچ شرایطی حق ارائه فایل های خود ادرس وتلفن های مالکین ودرخواست دهندگان ملک به هیچ شخصی باهرسمتی رانداردودرصورت مشاهده واثبات اتوملک حق اخراج وی رادارد
 • اینجانب…… به دلیل دریافت سطوح دسترسی،مسئولیت این سطوح رابه عهده دارم وهرگونه خسارت ناشی ازرعایت نکردن امنیت نام کاربری خود در اتوملک طبق قانون مباحث امنیتی پلیس فتابااینجانب برخوردشود.
 • طبق قوانین ومقررات همه مطالب دردسترس ازطریق هریک ازخدمات اتوملک مانندمتن،گرافیک،ارام،آیکون دکمه تصاویر،ویدئوتصویری،تورمجازی،مواردقابل دانلود وکپی،داده ها وکلیدمحتوای تولیدشده توسط وب سایت اتوملک جزئی ازاموال این سامانه محسوب میشودوحق استفاده ونشرتمامی مطالب موجودودردسترس درانحصاراین سامانه است وهرگونه استفاده بدون کسب مجوزکتبی،حق پیگردقانونی رابرای این سامانه محفوظ میدارد

مقایسه آگهی ها

مقایسه